Hjem3 måter å fatte mer faktabaserte beslutninger på med Business Intelligence

Share on social media

3 måter å fatte mer faktabaserte beslutninger på med Business Intelligence

I dag har de fleste bedrifter mer data tilgjengelig enn noen gang før. På den annen side har mange virksomheter fortsatt problemer med å få oversikt over den innsamlede informasjonen og det brukes mye tid på å sammenstille rapporter og dokumenter som raskt går ut på dato. De fleste bedrifter har en visjon om å bli mer datadrevne, men det er fortsatt en viss usikkerhet blant IT-ledere om hvordan de kan utnytte organisasjonens data for å drive vekst og effektivitet. I denne artikkelen går vi gjennom tre trinn for å ta mer faktabaserte beslutninger med Business Intelligence.

Slik skaper dataanalyse forretningsnytte og effektivitet

Med BI-løsninger (Business Intelligence) sammenstilles og visualiseres data automatisk fra bedriftens ulike systemer. Det skaper større transparens og bedre innsikt fordi alle medarbeidere får tilgang til data og statistikk på organisasjons-, enhets- eller gruppenivå i sanntid. Informasjonen holdes automatisk oppdatert, noe som innebærer at man kan fatte godt underbygde beslutninger til rett tid. Med BI-løsninger kan man også øke effektiviteten fordi den tiden som man tidligere brukte på å sammenstille rapporter og underlag, i stedet kan brukes på mer verdiskapende arbeidsoppgaver.

Her følger tre måter dere kan øke bedriftens konkurranseevne på ved hjelp av Business Intelligence og dataanalyse:

1. Datadrevet salgsledelse

Vanlige utfordringer hos salgsledelser kan handle om å få et tydelig overblikk over sin salgspipeline eller at det er vanskelig å styre salget proaktivt. Til tross for at mange bedrifter legger ned et stort arbeid på å skape salgsrapporter, er det fortsatt vanskelig å få et helhetsbilde av hele salgsreisen og kommunisere informasjonen til øvrige deler av virksomheten.

Ved hjelp av automatiserte BI-løsninger kan man samle data fra sine systemer og sammenstille dem i visuell form. Det kan gi et bedre overblikk, f.eks. over gjennomførte forretninger eller salgspipelinen. Hvem informasjon skal vises for, bestemmer bedriften selv. Den kan f.eks. vises for hele bedriften, et utvalgt forretningsområde, et spesifikt team eller for ulike stadier i salgsprosessen.

Effekten og forretningsnytten av datadrevet salgsledelse blir et tydelig felles bilde over forretningssituasjonen som kan kommuniseres til hele bedriften. Det i sin tur skaper nye muligheter til å samle seg om felles mål.

Se vår kundecase om salgsorganisasjonen som benytter Business Intelligence for å få bedre innsikt for et eksempel på datadrevet salgsledelse i praksis.

2. Beslutningsunderlag for økt effektivitet

I datadrevne organisasjoner har ledelsen mulighet til å skape økt konkurranseevne ved å fatte faktabaserte beslutninger, bruke data for å skape innovasjon og drive digitaliseringen fremover. Ved å anvende dataanalyse blir det også mulig å koble sammen bedriftens overgripende strategi med virksomheten, noe som gir et tydelig bilde av hvordan strategi og operativ evne henger sammen.

Utfordringene for ledelsen kan bestå av å finne fellesnevnere og trekke slutninger om innkommende data som angår kostnadseffektivitet. Som et eksempel kan det være vanskelig å trekke slutninger om økte kostnader for et personalteam og hvorfor kostnadene øker raskere enn omsetningen eller andre sammenligningsdata.

Ved å benytte innkommende data i form av effektivitet hos teamet (svartid, oppdrag som blir løste innenfor avtalt tidsramme og hvilken type oppdrag som er vanligst hos avdelingen) kan man begynne å måle effektiviteten og se den i sanntid.

Ved hjelp av underlaget i BI-løsningen kan leveransesjefer identifisere de oppdragstypene som forekommer oftest og er mest tidkrevende for personalet. Basert på informasjonen blir det enklere å fastsette rutiner for behandling av spesifikke oppdragstyper og dermed vesentlig minske behandlingstiden, noe som i sin tur reduserer kostnadene.

3. Kontroller kassen og skap vekst

Raskt ekspanderende virksomheter kan innebære at kassen utgjør en flaskehals for fortsatt vekst. Selv om alle nye oppdrag er lønnsomme, kan ledetiden fra påtatt oppdrag til mottatt betaling være såpass lang at kassen kan bli en begrensende faktor for veksttakten.

For økonomiavdelinger innebærer det at det brukes mye tid på å kontinuerlig overvåke likviditeten og skape prognoser for kassanivået i kommende perioder. Dette for å minimere risikoen for å havne i en situasjon der man blir nødt til å holde tilbake betalinger eller får problemer med å betale ut lønn til rett tid. Et tidkrevende arbeid som ikke alltid gir lønn for strevet i den grad man ønsker.

Ved å bruke en BI-løsning for å overvåke og prognostisere kasse og likviditet får man mulighet til å avlese og tolke data fra økonomisystemet. Dessuten får man et visuelt dashboard over nåværende og prognostisert likviditet og prognostisert likviditet per dato i kommende perioder. På den måten kan en økonomisjef få bedre overblikk og veksttakten kan økes.

Utvikle deres virksomhet med Business Intelligence

Har deres virksomhet en utfordring som kan løses ved hjelp av dataanalyse, automatisering og BI-løsninger? Lær deg hvordan i vårt whitepaper om digitalisering med flere inspirerende case, eller ta kontakt med en av våre eksperter innen virksomhetsnære tjenester.

Les Nordlos rapport om digital forretningsutvikling