Hem3 sätt att fatta mer faktabaserade beslut med Business Intelligence

Dela i sociala medier

3 sätt att fatta mer faktabaserade beslut med Business Intelligence

De flesta bolag har idag mer data att tillgå än någonsin tidigare. Däremot är det fortfarande många verksamheter som har svårt att få en överblick över den insamlade informationen, och mycket manuellt arbete läggs på att sammanställa rapporter och underlag som snabbt blir gamla. Det finns en vision om att bli mer datadrivna i de flesta företag, och enligt Gartner kommer över hälften av dataanalystjänsterna inom medelstora förtag vara utförda av maskiner istället för människor redan under 2022. Trots det finns det fortfarande en viss osäkerhet hos IT-ansvariga om hur de ska nyttja den data som finns inom organisationen för att driva tillväxt och effektivitet.

Så skapar dataanalys affärsnytta och effektivitet

Med BI-lösningar (Business Intelligence) sammanställs och visualiseras data automatiskt från bolagets olika system. Det skapar större transparens och bättre insikter då alla medarbetare får tillgång till data och statistik på organisations, enhets- eller gruppnivå i realtid. Informationen hålls automatiskt uppdaterad vilket innebär att välunderbyggda beslut kan fattas i rätt tid. BI-lösningar kan även effektiviteten öka eftersom tiden som tidigare lagts på att sammanställa rapporter och underlag istället kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Här är tre sätt ni kan öka företagets konkurrenskraft med hjälp av Business Intelligence och dataanalys:

1. Datadriven säljledning

Vanliga utmaningar hos säljledningar kan handla om att få en klar överblick över sin säljpipeline eller att det är svårt att styra försäljningen proaktivt. Trots att många företag lägger ner gediget arbete med att skapa försäljningsrapporter är det fortfarande svårt att få en helhetsbild av hela försäljningsresan och att kommunicera informationen till övriga delar av verksamheten.

Med hjälp av automatiserade BI-lösningar kan man samla data från sina system och sammanställa den visuellt i form. Vilket kan skapa en bättre överblick över exempelvis genomförda affärer eller säljpipeline. Vilka Informationen ska visas för bestämmer företaget själva. Det kan t ex visas för hela bolaget, utvalt affärsområde, ett specifikt team eller för olika stadier i säljprocessen.

Effekten och affärsnyttan av datadriven säljledning blir en tydlig gemensam bild över affärsläget som kan kommuniceras tvärs genom hela bolaget. Vilket skapar nya möjligheter att kraftsamla kring gemensamma mål.

Se vårt case om säljorganisationen som nyttjar Business Intelligence för bättre insikter för ett exempel på datadriven säljledning i praktiken.

2. Beslutsunderlag för ökad effektivitet

I datadrivna organisationer har ledningen möjlighet att skapa ökad konkurrenskraft genom att fatta faktabaserade beslut, använda data för att skapa innovation och driva digitaliseringen framåt. Genom att använda dataanalys blir det också möjligt att koppla samman företagets övergripande strategi med verksamheten, vilket ger en tydlig bild av hur strategi och operativ förmåga hänger ihop.

Utmaningarna för ledningen kan bestå av att hitta gemensamma nämnare och dra slutsatser kring inkommande data som rör kostnadseffektivitet. Som ett exempel kan det vara svårt att dra slutsatser kring ökade kostnader för ett personalteam och varför kostnaderna ökar snabbare än omsättning eller annan jämförelsedata.

Genom att nyttja inkommande data i form av effektivitet hos teamet (svarstid, ärenden som blir lösta inom överenskommen tidsram och vilken typ av ärenden hos avdelningen som är vanligast förekommande) kan man börja mäta effektiviteten och se den i realtid.

Med hjälp av underlaget i BI-lösningen kan leveranschefer identifiera de ärendetyper som var vanligt förekommande och tidskrävande för personalen. Baserat på informationen blir det enklare att sätta rutiner för handläggning för specifika ärendetyper och väsentligt minska handläggningstiden, vilket minskar kostnaderna.

3. Kontrollera kassan och få tillväxt

Snabbt expanderande verksamheter kan innebära att kassan utgör en flaskhals för fortsatt tillväxt. Även om alla nya affärer som tas är lönsamma kan ledtiderna från tagen affär till inkommen betalning vara så pass långa att kassan kan bli en begränsande faktor för tillväxttakten.

För ekonomiavdelningar innebär det att mycket tid läggs på att kontinuerligt bevaka likviditeten och skapa prognoser för kassanivån i kommande perioder – allt för att minimera risken att hamna i en situation där man tvingas hålla på betalningar eller har utmaningar med att betala ut löner i tid. Ett tidskrävande arbete som inte alltid ger lön för mödan i den utsträckning man önskar.

Genom att använda en BI-lösning för att bevaka och prognosticera kassa och likviditet ges möjlighet att läsa om och tolka data från ekonomisystemet samt få en visuell dashboard över nuvarande och prognosticerad likviditet och prognosticerad likviditet per datum under kommande perioder. På så sätt kan en ekonomichef få bättre överblick och tillväxttakten kan ökas.

Utveckla er verksamhet med Business Intelligence

Har er verksamhet en utmaning som kan lösas med hjälp av dataanalys, automatisering och BI-lösningar? Lär dig om hur i vår rapport om digitalisering eller ta kontakt med någon av våra experter inom verksamhetsnära tjänster.

Rapport: Den digitala verksamheten