Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur Nordlo med ingående dotterbolag (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Personuppgiftsansvarig

Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingenav dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, så som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.Vi behandlar personuppgifter om dig om du:

 • är kund till Nordlo
 • är leverantör till Nordlo
 • ingår i Nordlos rekryteringsprocess eller söker praktikplats
 • är intressent eller potentiell kund till Nordlo
 • söker någon via våra kontorstelefonnummer
 • har anmält dig till nyhetsbrev från oss

 

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

 • namn
 • befattning/roll
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • användarnamn
 • orderinformation / information kring ärenden och utrustning vi ansvarar för
 • IP-nummer
 • organisationsnummer för handelsbolag och enskild firma (personnummer)
 • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

 

De personuppgifter vi kan komma att samla in och behandla om dig om du söker arbete eller praktikplats hos oss är:

 • namn
 • adress
 • e- postadress
 • telefonnummer
 • personnummer
 • körkort
 • språkkunskaper
 • tidigare och befintliga anställningar
 • utbildningar
 • eventuell förekomst i belastningsregistret

 

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, köpa in och leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå ochfullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring. Samtidigt hjälper informationen oss att analysera, anpassa och förbättra vårt serviceutbud och vår kommunikation med dig.

Den information som automatiskt registreras av våra mätinstrument och tekniska loggar vid användning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning etc. används för att hantera kundrelationen, och bidrar samtidigt till att vi kan se till att tjänsterna alltid fungerar som de ska och behåller kvaliteten. Vi kan proaktivt lösa tekniska problem, minimera risken för fel och förhindra att någon missbrukar dina tjänster hos oss. Informationen ger oss möjlighet att ge dig bästa möjliga användarupplevelse på de tekniska enheter som du behöver använda i våra system.

Nordlo skickar ut nyhetsbrev via e-post till kunder. För att vi ska kunna skicka e-post måste du registrera en e-postadress. I vissa fall då du önskar detta kan nyhetsbrev även skickas till dig som är journalist eller av annan anledning har intresse av Nordlos verksamhet och tjänster. Då kan du välja att ange om du representerar ett företag, är en privatperson, en journalist eller annat. Detta görs för att vi ska skicka så relevant information som möjligt till dig. Du kan när som helst avbryta prenumerationen och då raderas din e-post från registret för utskick.

Söker du arbete eller praktikplats på Nordlo behandlar vidina personuppgifteri syfte att fullgöra rekryteringsprocessen eller tillsättande av praktikplats på ett ändamålsenligtsätt och utifrån gällande lagstiftning. Vid ansökan i rekryteringsprocessen behöver du aktivt ge ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Här specificeras tydligt på vilket sätt dina personuppgifter behandlas, hur du kan ändra dem, ta bort dem och hur du kan dra tillbaka ditt samtycke. Utan den arbetssökandes samtycke går det inte att söka jobbet/praktikplatsen.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Skulle kundförhållandet med oss upphöra, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett (1) år efter det att kundförhållandet upphörde. Personuppgifter i ansöknings- och rekryteringshandlingar sparas i max två (2) år. Avseende presskontakter görs radering av uppgifter då du avregistrerar dig från utskick om pressinformation.

Vid information om ändring eller minsten (1) gång per år går Nordlo igenom listan och omprövar huruvida kontakten fortfarande är relevant eller ska tas bort ursystemet.Vår tjänsteleverantör för växeltelefon registrerar information om dig då du söker oss via denna funktion, för att möjliggöra för oss att kontakta er. De meddelanden som genereras innehåller vanligen namn, företag, kontaktuppgifter, ärende (saker som gör det tydligt vad kontakten avser). Information om kontaktuppgifter då du önskar bli kontaktad skickas till berörd via e-post eller sms. Som ett led i denna registrering spelas telefonsamtalet in och lagras under en begränsad tid. Anledningen till att informationen sparas är för att vi, vid behov ska kunna ta del av meddelandet igen. All data tas automatiskt bort efter sex (6) månader och går då inte att återskapa.

Länkar till andra webbplatser och tjänster

Våra webbplatser bör inte innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte använder oss av. Några av våra länkar kan ge dig tillgång till tjänster från tredje part. Dessa har ett avtal med Nordlo.

Information om barn

Du måste vara minst 18 år för att ingå avtal som Nordlo-återförsäljare.

Mottagare

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. När sådan tredjepart befinner sig utanför EU, använder vi vid behov EU-kommissionens standardavtal som skyddar den enskildes privatliv och säkerställer en tillfredsställande skyddsnivå. Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Nordlo om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Nordlos rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Informationsskydd

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Nordlo värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. T ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Nordlo ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Nordlo kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Nordlo ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Nordlo på adress som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändring av integritetspolicy

Nordlo kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid tillgänglig på Nordlos webbsidor.

Kontaktinformation

Har du frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på följande adress: privacy@nordlo.com

Version: 1.0

Datum: 2019-04-24

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.